startovní podmínky

16.02.2019

všeobecné podmínky

1. MORKNIMAN a MORKNIMAN SPRINT jsou terénní triatlony pro širokou veřejnost, ve kterém mohou startovat osoby starší 18 let. Nezletilí závodníci (osoby mladší 18ti let) jsou povinni předložit souhlas rodiče či zákonného zástupce o převzetí plné zodpovědnosti za závodníka a to nejpozději v den závodu při prezentaci závodníka do závodu.

2. Registrace závodníků probíhá výhradně online na webových stránkách 
www.morkniman.webnode.cz/prihlaska

3. Prezentací je rozuměno dostavení se a nahlášení závodníka či jednotlivých závodníků štafety u pořadatelů v den konání závodu za účelem vizuální kontroly týmu a převzetí povinného startovního materiálu. Prezentace je pro každého povinná.

4. Každý účastník závodu svou registrací s podpisem, zaplacením startovného a nastoupením do závodu prohlašuje, že:

4.1 se seznámil s pravidly závodu zveřejněnými na webových stránkách www.morkniman.webnode.cz/startovni-podminky a potvrzuje, že netrpí žádnou závažnou nemocí a je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu zúčastnit;

4.2 startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za zdraví a život závodníka během celého závodu;

4.3 závodník nemá nárok požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí nebo způsobí v souvislosti s účastí v závodu;

4.4 bere na vědomí, že pořadatel během závodu nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci (depo bude hlídáno pořadatelskou službou)

4.5 byl důkladně poučen v rámci rozpravy o průběhu závodu, jakož i o dalších souvisejících nebezpečích;

4.6 byl pořadatelem dostatečně seznámen a obdržel veškeré informace ohledně pravidel, bezpečnosti, fair-play a dalších podmínek závodu, jakož i eventuálních následků s účastí spojených;

4.7 v průběhu cyklistické části závodu bude mít na hlavě nasazenou cyklistickou přilbu;

4.8 souhlasí, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení") zpracoval Správce (MK SPORT z.s.) moje fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. Souhlas se zpracováním mohu kdykoliv odvolat na emailové adrese morkniman@seznam.cz

5. Závodník je povinen poskytnout první pomoci jinému zraněnému závodníkovi!

6. Závodník musí dodržovat standardní pravidla Fair-play;

7. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu ani psychotropních látek. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který nebude splňovat pravidla závodu nebo který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a bude hrozit ohrožení jeho zdraví, a to bez nároku na vrácení startovného;

registrace do závodu

8. Do závodů se mohou přihlásit jednotlivci (Morkniman, Morkniman sprint) nebo tříčlenné štafety (Morkniman - bez omezení pohlaví);

9. Maximální počet závodníků (včetně štafet) je omezený dle pokynů v propozicích, avšak pořadatel si vyhrazuje právo registraci upravit či uzavřít, pokud si to bude vyžadovat aktuální situace;

10. Závodníci budou na základě uvedených roků narození automaticky zařazeni do následujících kategorií:

11.1 Muži (do 30 let, nad 30 let), Ženy (do 30 let, nad 30 let), Borec a borka Moravských Knínic, Štafeta;

11.2. Dle KALÁB Jihomoravské triatlonové ligy - Kategorie dorostenci (16-17), Kategorie dorostenky (16-17), Kategorie junioři (18-19), Kategorie juniorky (18-19), Kategorie muži (20-29), Kategorie ženy (20-29), Kategorie veteráni (30-39, 40-49, 50-59, 60 a více), Kategorie veteránky (30-39, 40-49, 50 a více);

12. Cena startovného je 390,- pro jednotlivce a 790,- pro štafetu od 25.2.2019 do 21.4.2019 a 450,- pro jednotlivce a 900,- pro štafetu od 22.4.2019 do 5.5.2019. Startovné je placeno bezhotovostně dle instrukcí v sekci Přihláška.

13. Zaplacené startovné se v případě neúčasti nevrací. Lze převést dle bodu 15.

14. V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen závod přerušit, uzavřít nebo zrušit start, se startovné nevrací;

změny v registracích

15. Všichni závodníci, kteří mají uhrazeno startovné, mohou provádět změny v registraci prostřednictvím emailu: morkniman@seznam.cz do 5.5.2019.